State office address: SAKSHAMA, Lakshmi Bhai Towers, SAKSHAMA, ROAD NORTH, Kochi, Kerala PIN-682035


Phone: +91 484 2967 216

Mobile: 9656 430 066

E-mail: sakshama.kerala@gmail.com